Algemene voorwaarden en privacyverklaring

logo Advocatenkantoor Schmitz, Arnhem

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SCHMITZ

 1. Advocatenkantoor Schmitz (“Schmitz”) is de handelsnaam van de onderneming van mr. F.M. Schmitz die tot doel heeft het uitoefenen van de rechtspraktijk.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Schmitz, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Schmitz, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”) en artikel 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen worden volledig uitgesloten.
 4. Schmitz is krachtens de Wet ter voorkoming en financieren van terrorisme (“Wwft”) verplicht de identiteit van cliënten te verifiëren en ongebruikelijke transacties te melden bij de autoriteiten. Opdrachtgever verleent, voor zover vereist, aan Schmitz toestemming om ter zake informatie te verstrekken.
 5. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, relatiebeheer en marketing.
 6. Iedere aansprakelijkheid van Schmitz is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Schmitz wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis.
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Schmitz beperkt tot het door Schmitz in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000,- EURO.
 8. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen met wie Schmitz een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde partners hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Zij allen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding, ook indien zij Schmitz hebben verlaten.
 9. Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Schmitz verband met de door Schmitz verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 10. Verstrekte opdrachten worden door Schmitz uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Schmitz voor alle aanspraken van derden, waaronder de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor opdrachtgever zijn verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van Schmitz.
 11. Schmitz is bevoegd om in verband met de uitvoering van een opdracht aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen van derden (mede) uit naam van opdrachtgever te aanvaarden. Schmitz is niet aansprakelijk zijn voor het handelen en/of nalaten door een dergelijk persoon.
 12. Enige offerte of prijsafspraak is exclusief kosten, zoals griffierechten, kosten van procesadvocaten, vertalingen en belastingen. De kosten van andere opdrachtnemers dan Schmitz die ontstaan in verband met de vertegenwoordiging van opdrachtgever zullen door opdrachtgever op eerste verzoek van Schmitz aan die opdrachtnemers worden voldaan.
 13. Opdrachtgever is gehouden om, in verband met zijn vertegenwoordiging in rechte door Schmitz, verschuldigde griffierechten tijdig te betalen op de wijze zoals door Schmitz aangegeven. Bij gebreke van tijdige betaling is Schmitz gerechtigd om de rechtszaak ter zake waarvan het griffierecht verschuldigd zal worden, niet aan te brengen en/of opdrachtgever niet (meer) in die rechtszaak te vertegenwoordigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat daardoor zijn aanspraken onherroepelijk verloren kunnen gaan, dan wel hij in de vorderingen van de wederpartij veroordeeld kan worden.
 14. Voor de uitvoering van de door Schmitz voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium, kantoorkosten en omzetbelasting, in rekening gebracht. De hoogte daarvan kan tussentijds worden aangepast. Schmitz informeert opdrachtgever tijdig daarover. Schmitz is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen.
 15. Schmitz zal maandelijks een factuur zenden. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. Schmitz is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald.
 16. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Alle (buiten-) gerechtelijke kosten van Schmitz die verband houden met de invordering van haar vorderingen, komen voor rekening van opdrachtgever.
 17. Schmitz heeft het recht om de opdracht te beëindigen, waarbij de bepalingen van de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten in acht worden genomen. Schmitz is in ieder geval bevoegd de opdracht in rechte te beëindigen in geval van: a) niet betaling van facturen; b) verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie; c) weigering om een advies van Schmitz te accepteren en/of uit te voeren; d) in geval van een belangenconflict met een andere cliënt van Schmitz.
 18. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Schmitz plaatsvindt door elektronische middelen dan is Schmitz jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
 19. Niet alleen Schmitz, maar al degenen die voor Schmitz werkzaam zijn of waren alsmede in het kader van de opdracht door Schmitz ingeschakelde derden kunnen op deze Algemene Voorwaarden, een beroep doen.
 20. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking.
 21. Op de rechtsverhouding tussen Schmitz en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing.
 22. Schmitz neemt deel aan de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten en Advocatuur Zakelijk. De wijze van geschilbeslechting is beschreven op de website:
  www.degeschillencommissie.nl.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR SCHMITZ

U kunt hier onze algemene voorwaarden downloaden

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING ADVOCATENKANTOOR SCHMITZ

 U kunt hier onze privacy verklaring downloaden